توجه توجه توجه!  به دادخبرنگاران در قطر برسید؛ برای آنها اتفاق ناگواری رخ داده است

توجه توجه توجه! به دادخبرنگاران در قطر برسید؛ برای آنها اتفاق ناگواری رخ داده است